שמיטת חובות בהוצאה לפועל

*

ביום 6.9.2015 נכנס לתוקפו תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים). תיקון זה נקבע כהוראת שעה למשך שלוש שנים.
מטרת מסלול ההפטר הינה להביא למחיקת חובות ולאפשר לחייבים מוגבלים באמצעים לקבל הפטר מחובותיהם ולצאת לדרך חדשה . כמובן שעל מנת לעבור את התהליך בהצלחה וביעילות, מומלץ מאוד להיעזר בשירותים של עורך דין הוצאה לפועל.
על מנת לקבל את ההפטר יש לעמוד בתנאים אשר יפורטו בהמשך ולהגיש בקשה מסודרת לרשם ההוצאה לפועל. יש לזכור שהבקשה למתן הפטר נתונה לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל.
לא ניתן לקבל הפטר לגבי חוב מזונות, משכנתא, קנס מנהלי או פליל.

בדוק אם הינך עומד בתנאים להגשת הבקשה:

1.
חייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברצף: הוכרזת ע"י רשם ההוצאה לפועל כ"חייב מוגבל באמצעים" והינך חייב מוגבל באמצעים לפחות בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה.
2.
סכום החובות בהוצאה לפועל הינו עד 800,000 ₪: בעת הגשת הבקשה לא עלה סך חובותיך על סכום של 800,000 ₪ (כולל חובות שאינם ברי הפטר- משכנתא, מזונות, קנס מנהלי או פלילי).
3.
תשלום סדיר של צו החיוב בתשלומים ב 3 שנים האחרונות: הנך עומד בצו תשלומים שניתן לך על ידי רשם ההוצאה לפועל בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר.
4.
אין הליך פעיל של פשיטת רגל: לא מתנהל לגבייך הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, ולא הוגשה בקשה כזו אשר נמצאת תלויה ועומדת ולא קיים הליך שהסתיים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
5.
אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש.

איך מנוהל ההליך?

לאחר הגשת הבקשה המסודרת מחליט רשם ההוצאה לפועל אם לפתוח לחייב תיק הפטר. במידה ונפתח תיק הפטר יפורסם דבר בקשתך בעיתון יומי וכן תישלח הודעה מתאימה לכל הנושים.
הנושים זכאים להגיש התנגדות לבקשתך בתוך 3 חודשים מיום קבלת ההודעה.
במידה והוגשו התנגדויות על ידי הנושים יקבע דיון במעמד הצדדים לשמיעת ההתנגדות.
במידה ולא הוגשה התנגדות, תזומן ע"י רשם ההוצאה לפועל לחקירה כלכלית ובהתאם להתרשמות רשם ההוצאה לפועל יקבע אם הנך זכאי לקבלת הפטר מחובותיך.

Phone

לייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות

WhatsApp

דבר/י איתי ב-WhatsApp