חשבון מוגבל

חשבון שהוגבל בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א 1981

הגבלת חשבון

סעיף 2(א) לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א1981 (להלן: "החוק") קובע, כי במידה ובמשך 12 חודשים סורבו בחשבון עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון – החשבון יוכרז כמוגבל ובעל החשבון יהיה מוגבל. דהיינו, כי באם חלפו פחות מ-15 ימים בין השיק הראשון שחזר לבין השיק העשירי, החשבון לא יוגבל.  

תקופת ההגבלה:

הגבלת החשבון הינה למשך שנה. הלקוח יקבל הודעה מהבנק על הגבלת החשבון ובהודעה יצוין תאריך אשר בו תיכנס ההגבלה לתוקף. על התאריך הנקוב לתחילת ההגבלה להיות לא פחות מ-15 ימים מהמועד שבו נשלחה ללקוח ההודעה על ההגבלה. התקופה של השנה מתחילה מהתאריך הנקוב בהודעת ההגבלה.

המשמעות של הגבלת חשבון

מרגע הגבלת החשבון חל איסור על משיכת שיקים. לקוח מוגבל העובר על איסור זה, צפוי לקנס או למאסר. ככל ונמשכו שיקים מהחשבון המוגבל בתקופת ההגבלה, אזי הם יוחזרו בציון "חשבון מוגבל". אם לבעת החשבון קיים חשבון נוסף שלא הוכרז כמוגבל, ניתן יהיה למשוך שיקים מאותו חשבון.

בעל חשבון מוגבל לא יכול לפתוח חשבון חדש אשר נמשכים עליו שיקים. הוא רשאי לפתוח חשבון חדש ולנהל אותו ללא משכית שיקים.

לקוח מוגבל לא יכול להתמנות למיופה כוח או למורשה חתימה בחשבון חדש שנמשכים עליו שיקים.

הגבלה לקוח בנסיבות מחמירות

סעיף 3(א) לחוק קובע כי לקוח יוכרז כמוגבל חמור אם התקיים בו אחד מאלה:

1.      לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל.

2.      מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.

המשמעות של הגבלת לקוח בנסיבות מחמירות היא שכל חשבונותיו של הלקוח יוגבלו וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים ולרבות חשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה.

משך תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור היא שנתיים

שותפיו לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבהם הוא מיופה כוח, יהיו מוגבלים במשיכת שיקים מהחשבון אך יוכלו לפתוח חשבון אחר.

באם הוגבל חשבון בגלל היותו של לקוח מוגבל חמור מיופה כוח באותו חשבון, והודיע בעל החשבון על ביטול ייפוי הכוח של הלקוח כאמור, תבוטל הגבלת החשבון.

הגבלה מיוחדת – לקוח מוגבל מיוחד

חייב שרשם ההוצל"פ הטיל עליו הגבלה, חייב שבית המשפט הכריז עליו פושט רגל ואדם שבית הדין הרבני נתן נגדו צו הגבלה – יוכרזו כלקוח מוגבל מיוחד. תקופת ההגבלה תהיה כפי שקבעה הרשות המוסמכת אך לא יותר מחמש שנים. במידה והרשות לא קבעה את התקופה, ההגבלה תהיה בתוקף לשנה אחת בלבד.

כיצד ניתן להסיר את ההגבלה

סעיף 10 לחוק קובע, כי לקוח מוגבל או לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות רשאים להגיש ערעור לבית משפט השלום שיבטל הבאת שיק במניין השיקים שסורבו וזאת בהתקיים אחתל מאלה:

1.      הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות

2.      הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שניים אלה:

השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך שישים הימים האמורים בסעיף 2א.

3.      ללקוח היה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל כך שהייתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם איתו.

4.      נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כך סורב השיק.

5.      הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "הכרזה על שעת חירום", ובין המועד שבו נמשך השיק ובין המועד שבו הוצג לפירעון חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק.

קיימת פסיקה ענפה בעניין העילות לגריעת שיק ויש לציין כי בתי המשפט נוטים להרחיב את העילות לגריעת שיקים על מנת לאפשר ללקוח להמשיך ולהתנהל בחשבונו באופן ראוי בייחוד אם קיימת סיבה טובה לכך שהשיקים חזרו.

סעד זמני

בית המשפט רשאי לבקשת הלקוח שהגיש את הערעור בהתאם לסעיף 10 לחוק, לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה.

חשבון יכול להיות גם מוגבל שלא לפי חוק השיקים ללא כיסוי, אלא כתוצאה מתיק הוצאה לפועל פעיל אשר במסגרתו הוטלו הגבלות בין היתר על חשבונות החייב והחייב הוכרז כמוגבל באמצעים. במקרה של הגבלה כתוצאה מתיק הוצאה לפועל פתוח יש לפנות לעורך דין הוצאה לפועל על מנת שידאג להסיר את ההגבלה באמצעות הגשת בקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל.

 

 

 

Phone

לייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות

WhatsApp

דבר/י איתי ב-WhatsApp