אמות מידה לקביעת תשלום חודשי בהליך חדלות פירעון

כאשר אדם נכנס להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל), הממונה יותיר בידי החייב דמי מחיה ויעביר לנאמן "את היתרה בתשלומים עתיים באופן שיורה הממונה".

החייב יעביר מתוך הכנסתו תשלומים חודשיים לקופת הנשייה במשך כל תקופת הביניים עד למתן הצו לשיקום כלכלי.

במסגרת הצו לשיקום כלכלי, יקבע בית המשפט תכנית לפירעון חובותיו של החייב. תכנית הפירעון, תכלול בין היתר, חובת תשלומים המבוססת על כושר השתכרות של החייב.

בעבר, בטרם נכנס לתקף חוק חדלות פירעון, לא הייתה נוסחה קבועה ומדויקת לקביעת צו התשלומים החודשי ובית המשפט היה קובע את צו התשלומים לפי ראות עיניו.

אולם עם חוק חדלות פירעון החדש נקבעו אמות מידה מדויקות לקביעת צו התשלומים החודשי שעל החייב לשלם.

סעיף 160 לחוק חדלות פירעון קובע:

"הסכום הדרוש ליחיד ולמי שפרנסתם עליו להוצאות המחיה הבסיסיות לשם מחיה בכבוד, ובהתחשב בהכנסתו של בן זוגו ושל ילדיו שפרנסתם עליו; דמי המחיה יחושבו על בסיס כללי המחיה בכבוד שקבע השר לפי סעיף 162(ב) והתאמתן לנסיבותיו האישיות של היחיד".

המטרה בקביעת כללים לחישוב דמי המחיה היא ליצור אחידות ושוויון בין החייבים השונים תוך התאמתן לנסיבותיו האישיות של החייב.

טבלת הסכומים נקבעת הנתאם להרכב התא המשפחתי של החייב כפי שיקבע לצורך חישוב התשלום החודשי.

חובת התשלומים שמוטלת על החייב בהליכי חדלות פירעון היא נדבך מרכזי בשיקומו הכלכלי של החייב ושילובו במרכז החייבם הכלכליים.

אם אתם חושבים שצו התשלומים שנקבע לכם אינו הולם את מצבכם הכלכלי, עורך דין חדלות פירעון יכול לסייע אותכם ולהגיש בקשה לשינוי צו התשלומים.

לפיכך, במסגרת המנגנון המוצע הוחלט כי החייב יוכל להותיר בידיו מחצית מהכנסתו הפנויה לאחר הפחתה של הסכום הבסיסי. הותרת מחצית מהכנסתו הפנויה של החייב בידיו תעודד את החייב להרוויח יותר ולמצות את פוטנציאל ההשתכרות שלו ובכך בעצם תגדיל גם את יכולתם של הנושים להיפרע מהחייב. במצב זה שיקומו הכלכלי של החייב יהיה קל יותר ותאפשר לו להשתלב במהירות גדולה יותר במרקם החיים הכלכליים לאחר סיום תקופת חדלות הפירעון.

במקרים חריגים שבהם הכנסתו הפנויה של החייב גבוהה במיוחד, שיעור ההכנסה הפנויה שיוותר בידי החייב יהיה נמוך מחמישים אחוז.

 

.

 

Phone

לייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות

WhatsApp

דבר/י איתי ב-WhatsApp